OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky internetového obchodu "noze-kizlyar.sk"

I. Úvodné Ustanovenie, výklad pojmov

Predmet obchodných podmienok: Tieto Obchodné podmienky upravujú všeobecný obsah a podmienky zmlúv uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetového obchodu ruske-noze.cz (ďalej len "Internetový obchod"). Internetový obchod ruske-noze.cz funguje ako on-line obchod umiestnený na internetových stránkach

https://www.noze-kizlyar.sk/  Zmluvné strany uzatváraných zmlúv sú ďalej označované ako predávajúci a kupujúci.

Strana predávajúci: Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Bc. Ladislav Chmel IČ: 04931173, so sídlom: Družstevný 1374/6, Velké Meziříčí, 594 01 Česká republika zapísaný u Úrad Velké Meziříčí (ďalej len "predávajúci"), Kontaktná adresa elektronickej pošty Predávajúceho je: info@ruske-noze.cz Bankové spojenie predávajúceho: 115-120450217/0100, (Komerční banka)

Kupujúci - spotrebiteľ: kupujúci v postavení spotrebiteľa je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu samostatnej autorizácie. Taký kupujúci nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami (ďalej len "Kupujúci - spotrebiteľ" alebo "Kupujúci".) Právne predpisy: Právne vzťahy medzi predávajúcim a Kupujúcim-spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP" alebo "Obchodné podmienky") sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Kupujúci-podnikateľ: kupujúci v postavení podnikateľa je fyzickou alebo právnickou osobou osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci podnikateľskej činnosti alebo výkonu samostatnej autorizácie (ďalej len "Kupujúci - podnikateľ".) Zmluva sa považuje za uzavretú s podnikateľom v prípade, keď konajúca osoba požaduje vystavenie faktúry na účet podnikateľa alebo, kedy vyplní údaje podnikateľa. Kúpna zmluva: Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie kúpna zmluva uzatvorená na diaľku pri použití prostriedkov komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Význam obchodných podmienok: Tieto Obchodné podmienky boli dostupné na internetových stránkach https://www.noze-kizlyar.sk/ a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Uzavretie kúpnej zmluvy spôsobom zodpovedajúcim týmto podmienkam, platia tieto Obchodné podmienky za odsúhlasenú súčasť zmluvy. Podľa týchto Obchodných podmienok sa riadia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je Kupujúcim - podnikateľom. Na tieto obchodné prípady sa vzťahuje všeobecná zákonná úprava pre kúpnu smlouvu.II. Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy, ponuka a objednávka

II. Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy, ponuka a objednávka

 1. Ponuka tovaru: Ponukou tovar sa rozumie katalóg tovaru uvedený na internetových stránkach servera market17.cz. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ponuka tovaru je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Objednávka: Objednávku môže Kupujúci vytvoriť pomocou formulára na internetových stránkach Internetového obchodu podľa pokynov Predávajúceho tam uvedených. Nutnými podmienkami pre prijatie objednávky sú:
 • označenie Kupujúceho a jeho kontaktných údajov,
 • označenie vybraného tovaru (vrátane požadovaného množstva a variantov) podľa ponuky tovaru,
 • potvrdenie súhlasu Kupujúceho so znením týchto Obchodných podmienok,
 • označenie zvoleného spôsobu dopravy
 • označenie zvoleného spôsobu platby.
 1. Tieto údaje v objednávke je Kupujúci povinný vhodným spôsobom potvrdiť.
 2. Návrh kúpnej zmluvy: Odoslaním potvrdenej objednávky vo zhodne s predchádzajúcim odstavcom Kupujúci podáva návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim (ďalej "návrh kúpnej zmluvy"). Odoslaním návrhu zmluvy Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s Obchodnými podmienkami v znení uverejnenom na internetovej stránke https://www.noze-kizlyar.sk/
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy: Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá doručením prijatí Objednávky (tzv. Akceptáciou), ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v Objednávke. Predávajúci sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy Kupujúceho, pokiaľ takýto návrh nie je v rozpore s Obchodnými podmienkami. Predávajúci potvrdí prijatie návrhu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.
 4. Vlastné náklady spojené použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telekomunikačné služby) si hradí Kupujúci sám.

III. Spôsob dodania tovaru, spôsob platby

 1. Voľba dodanie tovaru: Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje Predávajúci. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý podľa požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.
 2. Informácie o odoslaní: Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o odoslaní tovaru, a to e-mailom na adresu zadanú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Tovar bude odoslaný na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky.
 3. Úhrada nákladov dodania: Kupujúci je povinný súčasne s cenou tovaru uhradiť náklady na poslanie tovaru podľa aktuálneho cenníka. V prípade zasielania tovaru do zahraničia je predávajúci oprávnený pripočítať k štandardnej cene dopravy podľa aktuálneho cenníka dodatočné náklady za dopravu do zahraničia. Predávajúci si vyhradzuje možnosť účtovať Kupujúcemu všetky náklady spojené s dodania tovaru Kupujúcemu, a to aj dodatočne.
 4. Spôsob platby: Predávajúci ponúka na výber zo 4 spôsobov platby: dobierkou pri prevzatí, bankovým prevodom, platobnou kartou po internete, službou GoPay. Kupujúci označí zvolený spôsob platby v objednávke.
 • Platbou dobierkou sa rozumie úhrada čiastky pri prevzatí tovaru od doručovateľa alebo pri osobnom odbere na výdajnom mieste. Táto možnosť je dostupná iba pri voľbe dopravy: "poslanie objednaného tovaru prostredníctvom prepravcu" a "osobné odber". Predávajúci si vyhradzuje právo pripočítať náklady na vybavenie dobierky k cene tovaru podľa aktuálneho cenníka.
 • Pri platbe bankovým prevodom, uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet Predávajúceho. Pre čo najrýchlejšie vybavenie objednávky odporúča predávajúci uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý Kupujúci získa pri dokončení objednávky alebo podľa inštrukcií na vykonanie platby zaslaných Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v Objednávke. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • Pri platbe platobnou kartou po internete bude Kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobnú server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu Kupujúceho.
 • Pri platbe cez službu GoPay bude Kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný k úhrade objednávky pomocou svojej platobnej karty. Po overení bude objednávka potvrdená a suma kúpnej ceny odpočítaná z účtu Kupujúceho.
 • Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka (vrátane akčného tovaru, výpredaje a zľavových akcií) platí do vypredania zásob, pričom počet akčných kusov je v ponuke vždy uvedený, prípadne po určenú dobu. Cena je platná v čase objednania.
 • Ceny ponúkaného tovaru a služieb (napr. Doprava) sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ nie je u ceny výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

IV. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť vrátane nákladov na jeho dodanie. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru za podmienky zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ďalej potom je povinnosťou Kupujúceho v takomto prípade uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho neprevezme.
 3. Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke a pri komunikácii s predávajúcim. Údaje uvedené Kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 4. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne odoslať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslanie alebo doručenie tovaru z akéhokoľvek dôvodu.
 5. Kupujúci povinný prevziať doručený tovar (s výnimkou prípadu uvedeného v článku V. ods. 2 týchto Obchodných podmienok. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
 6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 7. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@ruske-noze.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. Práva kupujúceho-spotrebiteľa sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi súvisiacimi. Dozor nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa Kupujúci môže obrátiť. Kontaktné údaje a ďalšie informácie sú k dispozícii na internetových stránkach www.coi.cz. Kontrolu nad doržováním živnostenského poriadku vykonáva príslušný živnostenský úrad.
 9. Kupujúci v rámci uzatvorenej kúpnej zmluvy na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V. Dodanie tovaru

 1. Dodacia lehota uvedená v ponuke tovaru, má iba informatívny charakter ako predpokladaná dodacia lehota. Predávajúci vynaloží úsilie, aby skutočná dodacia lehota zodpovedala dodacej lehote podľa ponuky.
 2. Súčasťou zásielky je záručný list a ďalšie doklady k tovaru.
 3. Ako predajný doklad slúži faktúra, ktorú predávajúci ju odošle najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia tovaru na e-mail uvedený Kupujúcim v objednávke.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.
 5. Kupujúci je oprávnený reklamovať chybný dodanie tovaru napr. Fyzické poškodenie tovaru, dodanie iného tovaru a pod., Ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky od prepravcu, okamžite po ich zistení, najneskôr však do 14 dní od prevzatia zásielky. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak Kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatnia v súlade týmito Obchodnými podmienkami.
 6. Ak prostriedky bola doprava vykonaná podľa osobitného požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 7. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar zasielať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 8. Všetky oznámenia predávajúceho ohľadom dodania tovaru môžu byť Kupujúcemu doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v objednávke.

VI. Právo Kupujúceho-spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu tj. pomocí prostředků komunikace na dálku je Kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující je takto oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoli sankce.  K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby Kupující v jejím průběhu odeslal prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Při odstoupení podle předchozího odstavce Kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Prodávající doporučuje Kupujícímu v případě odstoupení přednostně využít formuláře pro odstoupení od smlouvy, který Kupujícímu poskytl společně se zásilkou zboží nebo, který prodávající, uveřejnil ke stažení na internetových stránkách http://ruske-noze.cz/.
 3. Kupující – spotřebitel je povinen ve lhůtě 14 dnů od odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, zejména pokud vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně opotřebené či poškozené. Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody (snížené hodnoty zboží) a je oprávněn si tento nárok jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 4. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zákonem stanovených výjimek zejména pak v případech zde uvedených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující spotřebitel tak nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.
 5. Prodávající je povinen v případě oprávněného odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jak je přijal, a jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě platby v hotovosti bude kupní cena zaslána poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.
 7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 8. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení nese Kupující. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí v rámci seznámení se obsahem Obchodních podmínek. 
 9. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který obdržel spolu se zaslaným zbožím nebo který prodávající uveřejnil ke stažení na internetových stránkách                      http://ruske-noze.cz/.
 10. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
 11. Pokud byl společně se zbožím poskytnut kupujícímu jakýkoli dar, je taková darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.
 12. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že z důvodů nezávislých na jeho vůli nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.
 13. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li po uzavření smlouvy k neočekávaným výrazným změnám cen objednaného zboží, nebo cen přepravy zboží, nedohodnou-li se jinak (např. na změně výše kupní ceny).
 14. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, kdy zjistí, že Kupující porušil dřívější smlouvu s Prodávajícím podstatným způsobem např. neuhrazením svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, kdy zjistí, že Kupující porušil dřívější smlouvu s Prodávajícím podstatným způsobem např. neuhrazením svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu.
 15. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 16. Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího také na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

VI. Práva z vadného plnění, reklamace

 1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi súvisiacimi.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v súlade so zákonom v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť.
 3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 4. Reklamácia je uplatnená riadne v okamihu, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamáciu a reklamovaný tovar. Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci je povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najmä predložením predajného dokladu - faktúry, alebo potvrdeného záručného listu a ďalej uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda uviesť popis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.
 5. Kupujúci je povinný chybu reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení. Za dobu bez zbytočného odkladu platí lehota 14 dní. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bezodkladne, spravidla do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 7. Ak predávajúci reklamáciu neodmietne, vystaví Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie, lehotu, v ktorej bude približne reklamácia vybavená, a podpis pracovníka Predávajúceho. Kupujúci potvrdí Predávajúcemu, že potvrdenie o prijatí reklamácie dostal.
 8. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.
 9. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je predávajúci povinný kupujúceho informovať, a to na adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaje, podľa ktorého bude možné Kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.
 10. V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej Predávajúcim reklamovaný tovar, je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet Kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci Kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, číslo účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a poskytovanie služieb pre zákazníkov.
 3. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov predávajúcim platí aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu, nevyhradí ak si Kupujúci v objednávke inak. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely Kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznámení. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto odseku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, pokiaľ s tým kupujúci nevysloví nesúhlas. Aktuálne informácie o spracovateľ osobných údajov sú uvedené na webových stránkach http://noze-kizlyar.sk/ a na žiadosť Kupujúceho mu budú takisto zaslané.
 7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od jeho udelenia. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky alebo oznámením zmeny údajov potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované Predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi Predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.
 2. Tieto Obchodné podmienky boli zverejnený na internetových stránkach Predávajúceho http://noze-kizlyar.sk/ a nadobudol platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. Vo vzťahu ku Konkrétne Zmluvy medzi shop, a kupujúci nadobúdajú tieto podmienky účinnosti v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy V súlade s článkom II. týchto podmienok.
 3. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
 4. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť v prípade, keď nastane potreba ich vyvolaná najmä prevádzkovými dôvodmi predávajúceho alebo zmenou legislatívy. Zmena Obchodných podmienok v takom prípade nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia obchodných podmienok na internetových stránkach http://noze-kizlyar.sk/. V prípade zmlúv uzatvorených pred okamihom účinnosti zmeny Obchodných podmienok, nie sú skôr vzniknutá práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ich zmenou dotknutá.
 5. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Ak by boli Obchodné podmienky v rozpore so zákonom, riadi sa vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim zákonom.

Ve Velkém Meziříčí dne 02.01.2019


noze-kizlyar.sk